Smart Bioinks as de novo Building Blocks to Bioengineer Living Tissues

Basel / MDPI (2019) [Fachzeitschriftenartikel]

Gels : open access physical and chemical gels journal
Band: 5
Ausgabe: 2
Seite(n): 29

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Blaeser, Andreas
Heilshorn, Sarah C.
Duarte Campos, Daniela Filipa

Identifikationsnummern