Hybrid Textile Yarns and Thermoplastic Composites Based on Them

Stolyarov, O. N.; Stolyarov, I. N.; Kryachkova, T. A.; Kravaev, P. G.

New York, NY / Consultants Bureau (2013) [Fachzeitschriftenartikel]

Fibre chemistry
Band: 45
Ausgabe: 4
Seite(n): 217-220

Identifikationsnummern